VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1. 1. 1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11. 6. 2014.

V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)

 

místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)

 

členové

Aleš Svoboda (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

 

 

Složení dozorčí rady

předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Hana Masáková, MBA (Kopidlno)

 

místopředseda dozorčí rady 

Miroslav Kodydek (Jičín)

 

členové

Jan Herber (Stará Paka)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Provozujeme celkem 11 čističek odpadních vod, z nichž většina využívá nejmodernějších dostupných technologií.

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Kontakt pro média

Ing. Richard Smutný

ředitel společnosti

tel: 493 544 811 

email: komunikace[@]vosjicin.cz

 

 

Tiskové zprávy 2022

Kopidlensko a Sobotecko propojil nový vodovod. Zlepší se dodávka pitné vody pro tamní obce (23.8.2022)

I přes covidový rok 2021 se hospodaření VOS, a. s. drželo v kladných číslech (13.6.2022)

Jaká platí pravidla pro napouštění bazénu z vodovodu (17.5.2022)

Na Světový den vody navštívilo čistírny odpadních vod 1 300 lidí (23.3.2022)

Obce na Hořicku mají kvalitnější zdroj vody (2.2.2022)

 

Tiskové zprávy 2021

Cena vody na Jičínsku vzroste o 1,5 % (15.12.2021)

Zateplení pomůže ochránit potrubí a vodoměr před možnou havárií (11.11.2021)

Rekonstrukci infrastruktury plánují vodohospodáři vždy ve spolupráci s městy (27.10.2021)

VOS, a. s. vloni masivně investovala do své infrastruktury, přesto drží dobré hospodaření (11.6.2021)

Chystáte se napouštět bazén? Pozor na pravidla, která je nutné dodržet (25.5.2021)


Rok 2020

Vodné a stočné se na Jičínsku zvýší o 3 %. Pokračuje se v investicích do infrastruktury (17.12.2020)

Voda pro Jičín a Lázně Bělohrad již proudí z nové úpravny. Pomohly dotace (9.12.2020)

Vyjádření k existenci sítí si podejte jednoduše on-line (16.9.2020)

Vodohospodářům se ekonomicky daří, probíhá rozvoj i obnova infrastruktury (17.7.2020)

Obce na Sobotecku, Kopidlensku a Hořicku se dočkají posílení zdrojů vody (11.5.2020)

Provoz zákaznického centra a VOS a. s. v souvislosti s epidemií koronaviru (16.3.2020)

Druhá úpravna vody pro Hořice je po rekonstrukci znovu spuštěna (10.2.2020)


Rok 2019

Cena vodného a stočného na Jičínsku vzroste, důvodem jsou nutné investice (12.12.2019)

Potrubí a vodoměry mrazem trpí, předejděte možné havárii jejich zateplením (3.12.2019)

Kvalitu naší vody není třeba ověřovat, splňuje všechny hygienické normy (23.10.2019)

Havárie vodovodního potrubí v ulici? Víte, kam volat a co se bude dít? (7.10.2019)

Opravy vodárenské soustavy jsou v plném proudu, stát budou přes 160 milionů  (26.7.2019)

Obyvatelé Vysokého Veselí se brzo zbaví problémů s nedostatkem pitné vody (28.6.2019)

Hořicko musí šetřit pitnou vodou, úřad vydal omezení (21.6.2019)

VOS, a. s. byla vloni zisková, peníze půjdou zpátky do obnovy infrastruktury (11.6.2019)

Zjednodušujeme platby za vodné a stočné (29.5.2019)


 

 

Logomanuál společnosti ke stažení


Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)

 

30.8.2022

Doplňující informace č. 2 k poptávkovému řízení „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)“

 

- Investor předkládá v rámci doplňujících informací doplněný - aktualizovaný výkaz výměr ze dne 29.08 2022

 

- Investor odpovídá na základě dotazu č. 1 - ohledně položky č. 2 . Investor tuto položku v rozpočtu ponechá. Jedná se o základní archeologický dohled po dobu výstavby

 

- Investor odpovídá na základě dotazu č. 2 - položka č. 4 upravena

 

 - Investor odpovídá na základě dotazu č. 3 - položka č. 7 upřesněna

 

 - Investor odpovídá na základě dotazu č. 4 – provedení suchovodu bylo již řešeno v doplňující informaci č. 1

 

 - Investor odpovídá na základě dotazu č. 5 – ohledně rozsahu odstranění křovin a stromů investor doplnil do výkazu výměr  u SO_01 položky č.2 až 6, 16 až 23  a u VRN položku č. 13

 

 - Investor odpovídá na základě dotazu č. 6  - investor doplňuje vypracovanou inženýrsko-geologickou rešerši

 

 - Investor odpovídá na základě dotazu č. 7  -  investor doplňuje stavební povolení včetně prodloužení platnosti

 

 - Investor doplnil do VRN položku č. 14 – aktualizace vyjádření správců podzemních vedení

 

 - Investor upřesnil v textu ve VRN položku č. 3

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš, e-mailbartos@vosjicin.cz .

 

Přílohy: 

 

 

19.8.2022

Doplňující informace č. 1 k poptávkovému řízení „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)“

 

V průběhu poptávkového řízení investor dostal informaci ohledně možné kolize se stavbou „Kanalizace Pševes Drahoraz“ která má být realizována od  10/2022 do 10/2024.

Jde o umožnění vstupu v určitých úsecích (zvláštní užívání, DIO), kde může dojít k časové kolizi při realizaci obou staveb. Investor upozorňuje na tuto skutečnost. Předpokládá se realizace vodovodu po úsecích dle dohody se zhotovitelem kanalizace. Toto může mít vliv na časovou osu harmonogramu postupu prací (více nájezdů na realizaci).

 

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. posunuje termín ukončení doby plnění:


Původní termín:                  nejpozději do září 2023

Nový termín:                    nejpozději do listopadu 2023

 

Uchazeč vyplní délku v týdnech. Tato délka realizace bude rozdělena na jednotlivé úseky jako podklad pro jednání všech zainteresovaných.


Investor posouvá termín pro odevzdání nabídek:

 

Původní termín:                  29.08 2022 do 10.00 hod

Nový termín:                    19.09 2022 do 10.00 hod


Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 19.09.2022 do 10:00 hodin.

 

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději do 10:00 hodin dne 19.09.2022 Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA - „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)“ – NEOTVÍRAT!"


Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty“.

 

  1. Investor dále upřesňuje, že regulátor tlaku je požadován od f. Hawle.
  2. Investor předkládá v rámci doplňujících informací doplněný - aktualizovaný výkaz výměr.
  3. Investor nechal projektanta doplnit do VRN položku č. 09 – rezerva investora. Původní požadavek na úpravu položky č. 10 z poptávky nebude uplatněn.
  4. Investor nechal projektanta doplnit do VRN položku č.12 - provedení suchovodu pro provizorní zásobování nemovitostí při realizaci výměny vodovodu, včetně všech doprovodných činností. Položka bude obsahovat délku 166 m stanovenou investorem. Realizace suchovodu podléhá schválení investora po ověření potřeby přímo na místě stavby.
  5. Investor odpovídá na základě dotazu č. 1 a 2: ohledně nákupu potrubí uvádíme následující. Položka specifikace potrubí obsahuje nákup potrubí včetně dopravy na místo stavby. Nákup potrubí bude oceněn nulou (potrubí dodá investor). Potrubí bude uskladněno na ČOV Jičín (Čejkovice u obchvatu Jičína). Uchazeč ocení pouze dopravu na stavbu.
  6. Investor odpovídá na základě dotazu č.3: doplněno do výkazu výměr – položky přepojení přípojek u SO_01 a SO_02.
  7. Investor odpovídá na základě dotazu č.4: orientační tabulky pro přípojky nejsou investorem požadovány.

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš, e-mail: bartos@vosjicin.cz .

 

Místo plnění:

pozemkové parcely číslo 259/1 k.ú. Únětice, 238/2, 596, 220/1, 234/1, 579 k.ú. Drahoraz, 861, 613/1, 598/1 k.ú. Pševes + oprava na pozemcích 757, 713, 714, 715, 685, 716, 758, 759, 717, 760, 789, 615/1 k.ú. Pševes 

 

Přílohy: Nová Paka – ul. Lomnická, oprava vodovodu

 

Místo plnění:

Místem provádění stavby je ul. Lomnická v Nové Pace dle situace.

 

Technická konzultace:

08.08.2022 v 8:30 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 29.08.2022 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 29.08.2022. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

"NABÍDKA - „Nová Paka – ul. Lomnická, oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT!"

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: ČS a VDJ Krkonošská - rekonstrukce

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na rekonstrukci stávající čerpací stanice a vodojemu Krkonošská. Čerpací stanice zásobuje část města Nová Paka pitnou vodou. Předmětem rekonstrukce je jednak výměna dožívajícího technologického vybavení, čerpadel a potrubí, jednak osazení automatických ventilů tak, aby bylo možné řídit různé provozní stavby dálkově z dispečinku provozovatele. S rekonstrukcí technologie je spojena i kompletní výměna elektrických zařízení a též drobné související stavební úpravy.

Předpoklad realizace 7/2022 – 12/2022


Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 833, 602 689 928 pan Josef Soukup, vedoucí provozů ČOV a interních služeb.


Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 04.08.2022 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 04.08.2022. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA - „ČS a VDJ Krkonošská - rekonstrukce“ – NEOTVÍRAT!"  Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: 

 

Jičín ul. K. Vika sanace kanalizace v délce cca 240 m

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – sanace bez výkopovou technologií jako dodávky na klíč. Celková délka kamerou zdokumentovaného úseku činí 240 m, počet úseků 5 (35,5+ 32,6 + 52,1 + 33,0 + 83,2 m).

 

Přílohu č.5 (kamery kanalizace) si můžete stáhnout přes úschovnu viz odkaz níže

https://www.uschovna.cz/zasilka/YU8VV37R7843AWUH-SKF/

 

Předpoklad realizace srpen – říjen 2022.

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš,

e-mail: bartos@vosjicin.cz 

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 23.06.2022 do 09:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 09:00 hodin dne 23.06.2022. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.


Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – "Jičín ul. K. Vika sanace kanalizace v délce cca 240 m" – NEOTVÍRAT!"

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci.

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

 

Přílohy: 


Libáň ul. Smutná sanace kanalizace DN 400 v délce cca 85,4 m

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – sanace bezvýkopovou technologií jako dodávky na klíč. Celková délka kamerou zdokumentovaného úseku činí 85,4 m, počet úseků 1.

  

Přílohu č.5 (kamery kanalizace) si můžete stáhnout přes úschovnu viz odkaz níže

www.uschovna.cz/zasilka/YVGYTRR5HZAGLHZV-SF7


Předpoklad realizace srpen – říjen 2022.

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš,

e-mail: bartos@vosjicin.cz 

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 23.06.2022 do 09:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 09:00 hodin dne 23.06.2022. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.


Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – "Libáň ul. Smutná sanace kanalizace DN 400 v délce cca 85,4 m" – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci.

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.Přílohy: 

 
 

Nová Paka ul. K. Havlaty sanace kanalizace DN 300 a 400 v délce cca 170,5 m

 

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – sanace bezvýkopovou technologií jako dodávky na klíč. Celková délka kamerou zdokumentovaného úseku činí 170,5 m, počet úseků 4 (49,5+ 40,5 + 40,2 + 40,3 m).

  

Přílohu č.5 (kamery kanalizace) si můžete stáhnout přes úschovnu viz odkaz níže
https://www.uschovna.cz/zasilka/YV4Z4RZMZNBM6ZKN-IEY/

 

Předpoklad realizace srpen – říjen 2022.

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš,

e-mail: bartos@vosjicin.cz 


Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 23.06.2022 do 09:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 09:00 hodin dne 23.06.2022. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.


Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – "Nová Paka ul. K. Havlaty sanace kanalizace DN 300 a 400 v délce cca 170,5 m" – NEOTVÍRAT!"

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci.

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.Přílohy: 

Volná místa

Aktuálně nenabízíme žádnou volnou pracovní pozici.