Chci přezkoušet vodoměr.

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. 

Postup při žádání o přezkoušení vodoměru:

Vyplňte žádost o přezkoušení vodoměru, kterou najdete v pravé části stránky. Vyplněnou žádost zašlete emailem na dané středisko, případně zašlete poštou na adresu sídla společnosti.

Kontakty na střediska:

Jičín - jicin[@]vosjicin.cz

Hořice - horice[@]vosjicin.cz

Nová Paka - nova.paka[@]vosjicin.cz

 

(Zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, § 16,17)

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že

  1. údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V takovém případě hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.
  2. údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.

UPOZORNĚNÍ:

Uplatnění práva na přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit fakturu za vodné a stočné ve stanovené lhůtě.